Regulamin wypożyczalni FatCar

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie szczegółowych zasad najmu pojazdów zawieranych przez Lead Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, NIP 9950226290, REGON 302522905, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474759 (dalej jako Wynajmujący), w ramach Wypożyczalni FATCAR, w każdy sposób, z podmiotami zawierającymi umowę najmu pojazdu z Wynajmującym.
 • Biuro Wynajmującego jest czynne w dniach od Poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 Obsługa Najemcy na jego prośbę poza wskazanymi godzinami jest płatna w wysokości 40,00 PLN.
 • Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu zawartych z Wynajmującym chyba, że umowa stanowi inaczej.
 • Cennik najmu aut oraz wysokość opłat rezerwacyjnych znajduje się na stronie internetowej wypożyczalni pod adresem www.fatcar.pl/cennik

§ 2 Prawa i obowiązki Najmującego

 • Odbiór Przedmiotu Najmu nastąpi z parkingu znajdującego się przy ul. Abrahama Romana 18, w Poznaniu Najemca ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, wskazać inne miejsce odebrania Przedmiotu Najmu. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 40 PLN netto na terenie Poznania, poza terenem Poznania PLN 5,00 za każdy kilometr odległości pomiędzy parkingiem, a miejscem wskazanym przez Najemcę.
 • Zabrania się Najemcy w szczególności:
  • holowania innych pojazdów za pośrednictwem Przedmiotu Najmu,
  • przekraczania dopuszczalnej ładowności Przedmiotu Najmu,
  • palenia tytoniu w Przedmiocie Najmu,
  • przewożenia wewnątrz Przedmiotu Najmu zwierząt,
  • wyjazdu przy użyciu Przedmiotu Najmu do następujących krajów Białoruś, Rosja, Ukraina, Chorwacja, Mołdawia, Macedonia, Bułgaria, Rumunia, Albania, Serbia, Czarnogóra oraz do wszystkich krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.
 • Najemca zobowiązuje się do:
  • używania Przedmiotu Najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wykazania szczególnej dbałości w jego eksploatacji, takiej jak zachowanie czystości tak w wewnątrz jak i zewnątrz Przedmiotu Najmu oraz dbałości o stan techniczny Przedmiotu Najmu,
  • prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Najmu i umieszczonych w nim urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwościami, instrukcjami producenta oraz z książką gwarancyjną Przedmiotu Najmu,
  • ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją Przedmiotu Najmu oraz do dokonywania drobnych napraw,
  • zabezpieczenia Przedmiotu Najmu podczas parkowania zarówno w dzień, w nocy, w szczególności poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków zabezpieczenia przed kradzieżą, w jakie jest wyposażony Przedmiot Najmu oraz odpowiednie zabezpieczenie przedmiotów wartościowych zakazuje się pozostawiania laptopów/urządzeń multimedialnych/telefonu radia (panelu) i innych wartościowych przedmiotów w Przedmiocie Najmu, nie pozostawianie wartościowych rzeczy na widoku.
  • samodzielnego uiszczania należnych opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania. W przypadku nieuiszczenia przez Najemcę należnej opłaty parkingowej, Wynajmujący obciąży go kosztami w/w opłat, w tym opłatami dodatkowymi (koszty wezwań) w przypadku otrzymania wezwania do ich zapłaty od właściwego organu,
  • ponoszenia wszelkich kosztów związanych z mandatami i kosztami postępowań przed kolegiami, sądami lub organami administracji państwowej, poniesionych w następstwie naruszenia przez Najmującego Przepisów związanych z posiadaniem i eksploatacją Przedmiotu Najmu, bez względu na miejsce i kraj jego eksploatacji,
  • dbałości o utrzymanie w należytym stanie wszelkich dokumentów związanych z Przedmiotem Najmu, w szczególności o czytelność dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku utraty tych dokumentów, kluczyka, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego i wstrzymać użytkowanie Przedmiotu Najmu do czasu uzyskania prawnej i faktycznej możliwości prowadzenia Przedmiotu Najmu,
  • nie oddawania Przedmiotu Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części, bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  • nie oznakowywania Przedmiotu Najmu żadnym logo w tym logo firmy Najemcy oraz w żaden inny sposób,
  • niedokonywania zmian w Przedmiocie Najmu
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC);
  • nie pozostawiania w Przedmiocie Najmu przekazanych przez Wynajmującego kluczyków i dokumentów, w szczególności dowodu rej. i polisy OC);
  • zabezpieczenia Przedmiocie Najmu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych)
  • w przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego – do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto ma on obowiązek zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych, które je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją
  • zwrotu Przedmiotu Najmu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był w momencie wydania go Najemcy. Za ewentualne braki paliwa, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości kosztów brakującego paliwa oraz karę umowną w wysokości określonej w Umowie.
  • zwrotu Przedmiotu Najmu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu uprzednio nie posprzątanego Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w Umowie
 • Najemca ma prawo, po wcześniejszym zgłoszeniu Wynajmującemu, do wypożyczenia za dodatkową opłatą następujących akcesoriów: Fotelik dla dziecka bądź nakładka – PLN 10,00 NETTO za każdą rozpoczętą dobę najmu, Nawigacja – PLN 10,00 NETTO za każdą rozpoczętą dobę najmu. Kamerkę samochodową - PLN 20,00 NETTO za każdy rozpoczęty miesiąc
 • Najemca ma prawo wyjechać poza granice Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody od Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyjechania Przedmiotem Najmu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości PLN 150,00 NETTO.
 • Wniosek, ze wskazaniem nazwy kraju, o wydanie zgody na wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest złożyć co najmniej 48 godzin przez zamiarem opuszczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej . Najemca zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty w związku wyjazdem poza granice kraju. Koszt wydania zgody Najmujący ponosi z góry.
 • W przypadku wyjechania Przedmiotem Najmu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w Umowie .
 • Zwrot Przedmiotu Najmu winien nastąpić na parking, wskazany w ust. 1 powyżej. Najemca ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym, wskazać inne miejsce zwrotu Przedmiotu Najmu, na terenie miasta Poznań. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości PLN 5,00 za każdy kilometr odległości pomiędzy parkingiem, a miejscem wskazanym przez Najemcę .

§ 3 Opłaty za najem

 • Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy .
 • W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu przed końcem trwania umowy najmu, Wynajmujący nie zwraca opłat za niewykorzystany okres.
 • Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez ubezpieczyciela. W przypadku gdy najemca nie reguluje płatności terminowo, wynajmujący potrąca należności z kaucji wraz z odsetkami oraz karami umownymi. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej
 • Zamiar przedłużenia okresu najmu musi być zgłoszony co najpóźniej 48 godzin przed upływem terminu zwrotu Przedmiotu Najmu. Warunkiem przedłużenia jest dokonanie z góry opłaty za dodatkowy okres najmu
 • Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 48 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta lub brak informacji o zamiarze przedłużenia, będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w Umowie.
 • W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty za najem, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w Umowie W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Przedmiot Najmu.
 • W przypadku zwłoki w zwrocie Przedmiotu Najmu lub braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy opłatą za nieterminowy zwrot, a ponadto kosztami odbioru samochodu.

§ 4 Zawarcie umowy przez konsumenta za pośrednictwem strony internetowej

 • Zawarcie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej przez Najemcę oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fatcar.pl Oferta musi zostać potwierdzona oświadczeniem Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty.
 • Potwierdzenie akceptacji lub braku akceptacji oferty następują w ciągu 12 godzin od otrzymania od Najmującego oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego, na wskazany przez Najmującego adres email.
 • Wypełnienie przez Najmującego formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego traktuje się jako ostateczne złożenie oferty.
 • W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym Przedmiotu Najmu w klasie wybranej przez Najmującego, Wynajmujący zapewnia Najemcy pojazd równoległej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone zamówienie.
 • W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu klasy równoległej bądź wyższej każda ze Stron, w terminie do dnia wydania Przedmiotu Najmu, jest uprawniona do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu opłaty rezerwacyjnej określonej w cenniku znajdującym się na stronie internetowej FATCAR i/ kwoty czynszu najmu uiszczonej przy składaniu zamówienia.
 • Najemca może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia
 • Najemca może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Najemcy o odstąpieniu od umowy może być dowolnie skonstruowane, jednakże musi jasno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Ponadto Najemca może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bądź też formularzem o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które wskazuje sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz informuje o kosztach zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Najemcy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Najemca zobowiązany jest wysłać na adres Lead Investments Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań bądź na adres e – mail [email protected] Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 • W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Najemcę, umowa uznawana jest za niezawartą.
 • . W przypadku odstąpienia od umowy Wynajmujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki Najemca dokonał zapłaty za zamówiony towar, chyba że Najemca wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Najemca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem
 • Zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

§ 5​ Zawarcie umowy przez przedsiębiorcę za pośrednictwem strony internetowej

 • Zawarcie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej przez Najemcę oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fatcar.pl Oferta musi zostać potwierdzona oświadczeniem Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty
 • Potwierdzenie akceptacji lub braku akceptacji oferty następują w ciągu 12 godzin od otrzymania od Najmującego oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem fatcar.pl, na wskazany przez Najmującego adres email.
 • Wypełnienie przez Najmującego formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego traktuje się jako ostateczne złożenie oferty.
 • W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym Przedmiotu Najmu w klasie wybranej przez Najmującego, Wynajmujący zapewnia Najemcy pojazd równoległej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone zamówienie.
 • Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę Przedmiotu Najmu na pojazd klasy równoległej lub wyższej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu.
 • W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu klasy równoległej bądź wyższej każda ze Stron, w terminie do dnia wydania pojazdu Najemcy jest uprawniona do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu Najemcy opłaty rezerwacyjnej określonej w cenniku znajdującym się na stronie internetowej www.fatcar.pl i/lub kwoty czynszu najmu uiszczonej przy składaniu zamówienia.
 • Jeżeli okres pomiędzy dniem zawarcia umowy a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu wynosi więcej niż 14 dni, Najemca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia za zwrotem odpowiednio: całości opłaty rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia
 • W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości opłaty rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia w siedzibie Wynajmującego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu.
 • Po upływie 48 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej opłacie rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających opłatę rezerwacyjną.
 • Odbioru Przedmiotu Najmu może dokonać tylko Najemca osobiście.

§ 6 Ochrona danych osobowych zawieranie umowy za pośrednictwem strony internetowej

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Najemców jest Lead Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, NIP 9950226290, REGON 302522905, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474759 (zwany dalej jako Wynajmujący).
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Najemcę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Najemcę odpowiedniego pola podczas procedury składania oferty. Brak zgody na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Wynajmującego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Najemcy zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej.
 • Wynajmujący przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, składania i realizacji ofert co do Przedmiotu Najmu znajdującego się na stronie internetowej, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Najemcy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Najemcy. Jednakże podanie danych osobowych zaznaczonych jako obligatoryjne w związku z zawarciem umowy jest niezbędne.
 • Najemcy przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu
 • Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Najemcy opisanych w niniejszym paragrafie należy kierować pisemnie na adres Lead Investments Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań bądź na adres e – mail [email protected]
 • Najemca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Wynajmujący oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
 • Wynajmujący jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.fatcar.pl

§ 7 Przeglądy, naprawy i części

 • Najemca ponosi odpowiedzialność za brak części lub wyposażenia Przedmiotu Najmu, w tym również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia Przedmiotu Najmu i/ lub utraty dokumentów.
 • W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków do Przedmiotu Najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie.
 • Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Przedmiotu Najmu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nie udostępnienia Przedmiotu Najmu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
 • Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów Przedmiotu Najmu.
 • W przypadku wymiany oświetlenia bądź ogumienia Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Najemca zobowiązuje się wymienić na własny koszt oświetlenie bądź ogumienie Przedmiotu Najmu korzystając z takiej samej jakości produktów, po uprzedniej pisemnej ich akceptacji Wynajmującego.
 • Jeżeli przedmiot najmu zostanie wyłączony z ruchu na skutek awarii powstałej z przyczyn niezależnych od Najmującego, przysługuje mu prawo zastąpienia Przedmiotu Najmu pojazdem o innym podobnym standardzie, a w przypadku braku możliwości zastąpienia - zwrot opłat za niewykorzystany okres. Prawo to nie przysługuje najemcy w przypadku, gdy wyłączenie z ruchu jest skutkiem awarii oświetlenia lub ogumienia Przedmiotu Najmu. Prawo to nie przysługuje najemcy w przypadku unieruchomienia pojazdu powstałej z przyczyn zależnych od najmującego jak również poprzez dokonywanie zmian w przedmiocie najmu bez zgody wynajmującego, niepoprawną eksploatacją pojazdu oraz rażącej niedbałości użytkownika w tym również prowadzenia bez uprawnień, pod wpływem alkoholu lub używek. Wynajmujący ma obowiązek w przypadku wyżej wymienionych opłacać czynsz najmu aż do naprawy pojazdu oraz ponosi wszystkie koszty z nim związane.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę w przypadku spowodowania zdarzenia drogowego przez Najmującego znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

§ 8 Ubezpieczenia pojazdu. Zakres odpowiedzialności

 • Przedmiot Najmu posiada ubezpieczenie OC zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji z winy innego uczestnika ruchu. Ponadto posiada następujące dodatkowe ubezpieczenia AC/NNW/ASSISTANCE.
 • Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polis
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa szkody zaistniałe w Przedmiocie Najmu w przypadku :
  • umyślnego uszkodzenia Przedmiotu Najmu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków odurzających lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
  • uszkodzenia Przedmiotu Najmu w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów prawa ruchu drogowego;
  • szkody spowodowanej przez Najemcę, w sytuacji oddalenia się z miejsca wypadku;
  • szkody powstałej, gdy osobą kierującą Przedmiotem Najmu nie była osoba wymieniona w umowie najmu;
  • uszkodzeń powstałych wewnątrz przestrzeni ładunkowej na skutek niewłaściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej eksploatacji pojazdu
  • uszkodzeń powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa użytkownika
 • Najmujący nie będący konsumentem, ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku kradzieży Przedmiotu Najmu, która nastąpiła w związku z nieprawidłowym zabezpieczeniem kluczyków do pojazdu i dowodu rejestracyjnego. Najmujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego.
 • Zgodnie z załącznikiem do umowy, tj. załącznik nr 6 "Odpowiedzialność assistance - pomoc na drodze" Najemca oświadcza, że zapoznał się z zakresem pomocy udzielanej przez assistance wynajmującego i przyjmuje do świadomośc że w przypadku gdy sytuacja nie jest objęta w całości opisywanym załącznikiem, najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów finansowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Wynajmujący przestrzega wszelkich praw przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczenia praw Najemcy.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem www.fatcar.pl/regulamin i stanowi integralną część umowy najmu.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych jak i organizacyjnych. Nowy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem www.fatcar.pl/regulamin
 • Załącznikami do regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1, wzór formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2016r i obowiązuje do umów zawieranych od tego dnia.

Załącznik nr 1

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Lead Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pismo wysłane pocztą na adres: Lead Investments Sp. z o.o. 61-406 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, tj. pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • Skutki odstąpienia od umowy
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy